Yuyao Zhang
Assistant Professor
Graduated School:Ph.D., Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France
Tel:(021)20684863
Office:Room 3-420, SIST Building
Homepage:
Research Interests
Biography
Selected Publications

RESEARCH INTERESTS

 • Medical image analysis 


BIOGRAPHY

Dr. Yuyao ZHANG is an assistant professor, PI (Tenure-track) in ShanghaiTech University, China. She received her B.E. degree from Harbin Engineering University in 2007, Master degree from Harbin Institute of Technology in 2010, and received her Ph.D. degree from the Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-LYON) in 2014. From March 2014 to June 2016, she worked as a postdoctoral fellow in Duke University Brain Imaging and Analysis Center (BIAC), USA. From July 2016 to August 2018, she worked as a postdoctoral fellow in the University of California Berkeley (UCB) Electronic Engineering and Computer Science (EECS) department, USA. Her research interests include medical image processing and analysis using machine learning methods, and now she is focusing on the studies for reconstrcting and understanding fetus and infant brain development and neuro-degenerative disease using MR image. She has published more than 30 papers. Most of her research outcomes have been published at the most prestigious international conferences and journals, including MICCAI, IJCAI, IEEE TMI, Neuroimage, Human Brain Mapping, Magnetic Resonance in Medicine, etc.


SELECTED PUBLICATIONS

 1. Qing Wu, Yuwei Li, Lan Xu, Ruimin Feng, Hongjiang Wei, Qing Yang, Boliang Yu, Xiaozhao Liu, Yingyi Yu§, Yuyao Zhang§: IREM: High-Resolution Magnetic Resonance (MR) Image Reconstruction via Implicit Neural Representation. MICCAI, 2021.

 2. Yuwei Li, LanXu, Minye Wu, Xin Chen, Yuyao Zhang, Jingyi Yu§. PIANO: A Parametric Hand Bone Model from Magnetic Resonance Imaging. IJCAI, 2021.

 3. Boliang Yu, Ling Li, Xiaojun Guan, Xiaojun Xu, Chuantao Zuo§, Yuyao Zhang§.   Construction of HybraPD atlas: Towards precise subcortical nuclei segmentation based on multi-modality medical image in patients with Parkinson disease. Human Brain Mapping, 2021 Accepted. http://doi.org/10.1002/hbm.25556

 4. Liche Zhou*, Guanglu Li*, Yuyao Zhang*, Miao Zhang, Zhichun Chen, Lina Zhang, Xiaojin Wang, Ming Zhang, Guanyu Ye, Yuanyuan Li, Shengdi Chen, Biao Li§, Hongjiang Wei§, Jun Liu, MD§. “Increased free-water in the substantia nigra in idiopathic REM sleep behaviour disorder” Brain (2021) Jun 22;144(5):1488-1497. doi: 10.1093/brain/awab039. PMID: 33880500.

 5. Yuyao Zhang, Jingjing Shi, Hongjiang Wei, Victor Han, Wen-Zhen Zhu, and Chunlei Liu. 'Neonate and Infant Brain Development from Birth to 2 Years Assessed Using Mri-Based Quantitative Susceptibility Mapping.' NeuroImage, 185, 349-360 (2019)

 6. Guan, Xiaojun, Yuyao Zhang, Hongjiang Wei, Tao Guo, Qiaoling Zeng, Cheng Zhou, Jiaqiu Wang, et al. 'Iron-Related Nigral Degeneration Influences Functional Topology Mediated by Striatal Dysfunction in Parkinson's Disease.' Neurobiology of Aging 75 (2019/03/01/ 2019): 83-97.

 7. Hongjiang Wei, Cao S, Yuyao Zhang, Yan F, Yeom K, Liu C. Single-step quantitative susceptibility mapping using deep learning without brain extraction. Neuroimage, 2019. 202: p. 116064.

 8. Yuyao Zhang, Hongjiang Wei, Matthew J. Cronin, Naying He, Fuhua Yan, Chunlei Liu, “Longitudinal Atlas for Normative Human Brain Development and Aging over the Lifespan using Quantitative Susceptibility Mapping”, Neuroimage, vol. 171, pp. 176-189, 2018.

 9. Yuyao Zhang, Hongjiang Wei, Chunlei Liu, “Quantitative Susceptibility Mapping (QSM) as a Means to Monitor Cerebral Hematoma Treatment”, JMRI, vol. 48, no. 4, pp, 907-915, 2018.

 10. Yuyao Zhang, Hongjiang Wei, “Atlas Construction of Cardiac Fiber Architecture using a Multimodal Registration Approach”, Neurocomputing, vol. 259, pp. 219-225, 2017.

 11. Yuyao Zhang, Feng Shi, Guorong Wu, Li Wang, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen, “Consistent Spatial-Temporal Longitudinal Atlas Construction for Developing Infant Brains”, IEEE Trans. Med. Imaging, vol. 35, no. 12, pp. 2568-2577, 2016.

 12. Yuyao Zhang, Feng Shi, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen, “Detail-preserving construction of neonatal brain atlases in space-frequency domain”, Human brain mapping, vol. 37, no. 6, pp. 2133-50, 2016.