New faculty members

The professors who have joined the SIST since July 2014 includes: Dr. Yanling Geng,Xiaojun Yuan, Shenghua Gao, Soeren Schwertfeger, Haoyu Wang, and Boris Houska as Assistant Professors, and Xiliang Luo as Associate Professor. In addition, 6 new colleagues include Dr. Xiaopei Liu, Dr. Jie Lu, Dr. Ziyang Meng, Dr. XiongWang, Dr. Liangfeng Zhang, Dr. Youyi Zheng will report on duty later in 2015.